Start

Business Intelligence (affärsanalys, beslutsstöd)

Vad är Business Intelligence? På svenska brukar vi kalla det för affärsanalys eller beslutsstöd. Business Intelligence är ett samlingsbegrepp för diverse olika funktioner som stödjer effektivt beslutsfattande inom företaget. I Business Intelligence ingår många olika begrepp som vi kommer att förklara lite närmare. De vanligaste begreppen man brukar använda är marknadsanalys, omvärldsanalys, omvärldsbevakning, data mining, kundanalys, yield management, business activity monitoring och konkurrentanalys.

Det är flera olika typer av informationssystem som används som stöd för företagets arbete med Business Intelligence.


Beslutsstöd

Beslutsstödssystemen hjälper till att skapa en god överblick och den hjälper även till att samla ihop bra underlag. Ett beslutsstödssystem ska leverera rätt information till rätt person i rätt tid. Detta kan vara allt från enkla kalkylark och rapportverktyg till avancerade multiDimensionella beslutsmatriser.

Möjligheten att ge alla medarbetare i organisationen tillgång till ett bra beslutsstöd finns nu, till en kostnad och med en snabbhet som tidigare varit omöjligt.

Vision + bra information + beslutsstöd

Hur är det med er vision om ert informationsdrivna företaget? Ibland kan det vara nödvändigt att stanna upp och tänka efter, för att hinna fatta rätt beslutinformation som är tillgänglig runt om i företaget? Håller informationen tillräckligt hög kvalitet och hur ser ni till att den gör det?

Många företag missar tyvärr att ställa dessa frågor. Istället funderar man med frågor om teknisk funktionalitet och olika ny teknik skall passas in, istället för att utgå från vad olika beslutsfattare har för informationsbehov och även ha den faktiska informationen som utgångspunkt. Risken finns då att viktiga möjligheter och viktiga pusselbitar för att öka organisationens konkurrenskraft går förlorade. Beslutsstöd och informationshantering är viktiga och strategiska frågor som rätt använda kan skapa stora konkurrensfördelar.

Marknadsanalys

När man gör en analys av en befintlig marknad, kallas det marknadsanalys. Syftet med en marknadsanalys är att skapa eller finna ett behov för marknadens aktörer. I en marknadsanalys (på nuläget) brukar det finnas en beskrivning av företagets kundrelationer, marknader och den interna organisationen (dvs. en relationsanalys, en omvärldsanalys och en intern analys). Med utgångspunkt från dessa skapas sedan relationsstrategier, kundstrategier och organisationsstrategier. För att få kontroll på detta brukar man ta hjälp av olika typer av nyckeltal. Man definierar företagens egna nyckeltal och ser till att dessa är mätbara.

Data mining

Det engelska lånordet Data mining används även i svenskan för att beteckna sökandet efter olika mönster i datamängder (nästan alltid mycket stora datamängder). Begreppet Data mining har vuxit fram och är idag ett etablerat yttryck. I och med de växande databasers storlek har blivit så stora, vilket inneburit att det skapats begränsade möjligheter till kompletta statistiska analyser inom flera olika områden (från början var det framförallt inom finansiella kalkyler och biologi). Genom diverse olika algoritmer och manuella observationer försöker man hitta relationer mellan de många datapunkterna, detta för att på ett bättre sätt kunna utnyttja och visualisera den komplexa informationsmängden.

Data warehouse

Ett informationslager eller datalager, även kallat data warehouse, är en smart och noggrann genomtänkt sammanställning av information från flera källor. Informationslagret ska vara utfört på ett så bra sätt att det väsentligt underlättar en riktigt avancerad analys av informationen. Sammanställningen ska dessutom vara försedd med sådana hjälpmedel och en sådan struktur, att någon person i organisationen, utan mera djupgående IT-kunskaper, ska kunna utföra analysen.

Informationslager är alltid databasbaserat

I praktiken är ett informationslager alltid databasbaserat. Datakällorna kan dock vara lagrade på en himla massa olika sätt, och de ska på något sätt vara tillgängliga för informationslagret. Det finns en mångfald olika sätt att överföra data, tex. via ftp, e-post, direkta länkar mellan databaser eller med hjälp av ett mellanliggande program som forslar data mellan de olika objekten.

Dimensioner

Det är normalt flera parametrar som analysen av informationen är baserad på, det är så kallade dimensioner. En dimension motsvaras av en databastabell (eller flera). Den information som analyseras, lagras också det i en eller flera databastabeller.

Analysering av data

Informationslager används typisk för att underlätta för stora koncern att följa affärsprocesserna, framförallt är det ledningen som vill ha informationen. Man kan tex. ställa en fråga om hur mycket som sålts i ett antal länder under vissa år av vissa angivna produkter. Svaret man får kan presenteras på många olika sätt, ofta sker detta i form av ett dokument som där man kan drilla sig ner i informationen, men även som rapporter och grafiska diagram på papper. Vad är då ett drillbart dokument? Man kan ungefär förklara det så att det är ett dokument där man kan hantera kolumner för att antingen summera dem på större intervall eller dela upp dem på kortare dimensionsintervall. Om informationen i ett liknande dokument presenteras per månad och land (från början), kan man välja att dela upp per vecka eller summera per år. Man kan väl även dela upp per försäljningsområden/län/kommun eller summera per världsdelar.

Konsultföretag

Med Business Intelligence har konsultföretag en riktigt bra möjlighet att erbjuda olika tjänster inom allt från arkitekter, projektledare, verksamhetsutveckling och vanlig systemutveckling. Samtidigt har de stora konsultföretagen möjlighet att erbjuda ett helhetsansvar för kundernas drift och support, vilket skulle ge ett mycket kraftfullt erbjudande.

Helhetslösningar inom Business Intelligence

För att åstadkomma riktiga helhetslösningar inom Business Intelligence och Customer Management gäller det att greppa hela kedjan. Med att greppa hela kedjan menas detta:

  • Kartlägga er nuvarande situation
  • Formulera en strategi och en plan
  • Genomföra det förändringsarbete som krävs
  • Välja tekniska lösningar och sedan implementera dessa
  • Uppföljning och utveckling av er beslutsstöd och kundhantering.

Stora leverantörer och många Konsultföretag

Beslutsstöd baserat på tekniker från Microsoft, Oracle, SAS Institute eller någon annan leverantör av beslutstödssystem är något som många konsultföretag levererar lösningar inom. Efterfrågan på att få en samlad bild av information från flera system ökar pga. att företagens växande systemflora hela tiden ökar. Möjligheten att mäta företagets prestation i förhållande till olika nyckeltal är nog det område som växer snabbast just nu (etablering för strukturer inom KPI-Management).

Inom företagens försäljningsorganisationer är detta särskilt påtagligt, där det ofta handlar om att mäta prestationen på många olika nivåer. Ett annat område som också ökar är efterfrågan på lösningar för kundsegmentering (baserad på data från flera olika system). Allt detta innebär att beslutsstödslösningar är högaktuella även för försäljnings- och marknadsavdelningar.

Microsoft

Beslutsstöd baserat på tekniker från Microsoft är något som många konsultföretag levererar lösningar inom. Efterfrågan på att få en samlad bild av information från flera system ökar pga. att företagens växande systemflora hela tiden ökar. Möjligheten att mäta företagets prestation i förhållande till olika nyckeltal är nog det område som växer snabbast just nu (etablering för strukturer inom KPI-Management). Inom företagens försäljningsorganisationer är detta särskilt påtagligt, där det ofta handlar om att mäta prestationen på många olika nivåer. Ett annat område som också ökar är efterfrågan på lösningar för kundsegmentering (baserad på data från flera olika system). Allt detta innebär att beslutsstödslösningar är högaktuella även för försäljnings- och marknadsavdelningar.

Oracle

Oracle, som är en av de aktörer som är marknadsledande inom administrativa system, har system och produkter som de erbjuder, med branschanpassade, mycket kompletta, kostandsbesparande, flexibla och användarvänliga. Kort sagt en mycket kompetent leverantör. Nucleus Research, som är ett analytikerföretag, har i sina undersökningar fått fram att Oracle har lägre totalkostnad och högre avkastning på investeringen. Tack vare detta är Oracle en av de företaget som kunderna verkligen kan lita på när det gäller bra besparingar med hjälp av deras produkter som automatiserar hela verksamheten.

SAS Institute Business Intelligence

SAS Institute Business Intelligence är en produkt som ger dig "makten att veta". Du får möjlighet att integrerar data från hela organisationen och kan levererar tidseffektiva analyser och rapporter. Det är viktigt att du som beslutsfattare ska kunna spendera mer tid på att fatta besluten och mindre tid för att leta efter svar. Gserp