Start > Olika begrepp inom BI > Data mining

Data mining

Det engelska lånordet Data mining används även i svenskan för att beteckna sökandet efter olika mönster i datamängder (nästan alltid mycket stora datamängder). Begreppet Data mining har vuxit fram och är idag ett etablerat yttryck.

Växande databaser

I och med de växande databasers storlek har blivit så stora, vilket inneburit att det skapats begränsade möjligheter till kompletta statistiska analyser inom flera olika områden (från början var det framförallt inom finansiella kalkyler och biologi). Genom diverse olika algoritmer och manuella observationer försöker man hitta relationer mellan de många datapunkterna, detta för att på ett bättre sätt kunna utnyttja och visualisera den komplexa informationsmängden.