Start > Konsultföretag > Business Intelligence Competence Center

Business Intelligence Competence Center

Det finns en hel del konsultföretag som har tagit fram paketlösningar kring Business Intelligence och kallar det Business Intelligen Competence Center (BICC) eller Kompetenscenter för beslutsstöd. Målsättningen med dessa paketlösningar bör vara att organisationer snabbt ska komma igång och se konkreta resultat och detta med en begränsad affärsrisk.

Man måste kontinuerligt arbeta för att gapet mellan verksamheten och IT ska minskas, om man ska kunna lyckas med Business Intelligence. Ett Competense Center kan bestå av allt från 3-4 personer till 10 personer, ja ibland upp till 20 personer, som prioriterar, koordinerar och hanterar de Business Intelligence-beslut som finns inom organisationen. Den grupperingen ansvarar även för att föra in arbetssätt, gemensamma metoder och teknisk plattform.

När ska man använda sig av ett Competence Center

 • När ledningen saknar förståelse för begränsningar och möjligheter
 • När det är svårt att mäta nyttan av den implementerade Business Intelligence på företaget
 • När Business Intelligence projekten körs utan större samordning mellan olika verksamhetsgrenar
 • När befintliga lösningar inte hänger ihop över verksamhetsområden
 • När företaget är dålig på att nyttja strukturkapital och tidigare erfarenheter
 • När det är undermålig presentation av resultatet
 • När avsaknaden av gemensamma arbetssätt, ramverk och metoder innebär stora mängder manuellt arbete
 • När företaget har bristfällig uppföljning av användningen

Effektmål med ett Competence Center

 • Frågeställningar kring Business Intelligence ska ha ett tydligt ägarskap
 • Driva initiativen av Business Intelligence i linje med organisationens styrmodell och mål
 • Upptäcka nya affärsmöjligheter med hjälp av Business Intelligence stödet
 • Ökad nyttjandegrad och effektivitet av gjorda investeringar inom området
 • Samordning över verksamhetsgränserna
 • Likriktning i de initiativ och lösningar som bedrivs inoms området